Generelle vilkår og betingelser for ejendomsmæglertjenester af ALPHA LUXE GROUP

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1.

Disse generelle vilkår og betingelser (herefter omtalt som "Vilkårene") regulerer forretningsforholdet mellem ALPHA LUXE GROUP doo (herefter omtalt som "Mægleren") og en naturlig eller juridisk person (herefter omtalt som "Klienten"), som indgår en skriftlig formidlingsaftale med Mægleren. Vilkårene er en integreret del af formidlingsaftalen mellem Mægleren og Klienten. Klienten anerkender og accepterer disse Vilkår ved at fuldføre formidlingsaftalen i sin helhed.

KONCEPTER OG DERES BETYDNING

Artikel 2

 1. Ejendomsmægleren eller Mægleren er ALPHA LUXE GROUP d.o.o., et anpartsselskab beliggende på Mate Vlašića 17, 52440 Poreč, Kroatien, som opfylder betingelserne for ejendomsmægling som foreskrevet af Ejendomsmæglerloven (herefter omtalt som "Mægleren").
 2. En ejendomsmæglingsagent er en naturlig person, der er registreret i Registeret over ejendomsmæglingsagenter og er ansat af Mægleren eller er ansat af en juridisk enhed, der har en samarbejdsaftale med Mægleren eller har en personlig samarbejdsaftale med Mægleren (herefter omtalt som "Agenten").
 3. Ejendomsmægling involverer handlinger af ejendomsmæglere i at forbinde hovedmanden og en tredjepart, samt forhandling og forberedelse til konklusion af juridiske transaktioner relateret til en bestemt ejendom, især dem relateret til køb, salg, bytte, leje, leasing osv.
 4. Klienten er en naturlig eller juridisk person, der indgår en skriftlig mægleraftale med en Ejendomsagent.
 5. En tredjepart er enhver person, som Ejendomsmægleren søger at forbinde med Klienten for at forhandle afslutningen af juridiske transaktioner relateret til en bestemt ejendom, uanset om Mægleren også har en mæglingsaftale med tredjeparten (herefter omtalt som "Tredjeparten").
 6. Ejendom henviser til en del af jordoverfladen og alt, hvad der permanent er forbundet med jorden på eller under overfladen, som bestemt af generel regulering om ejerskab og andre grundlæggende rettigheder.
 7. Mæglergebyret er det beløb, som hovedmanden skal betale Mægleren for mæglertjenester.

TILBUD

Artikel 3

Mæglerens tilbud er baseret på de oplysninger, der er modtaget skriftligt og mundtligt af Klienten. Klienten bør være opmærksom på muligheden for fejl i ejendommens beskrivelse og pris og muligheden for, at den annoncerede ejendom allerede er blevet solgt, lejet eller trukket tilbage fra salget af ejendomsejeren. Mægleren er ikke ansvarlig for fejl i ejendommens beskrivelse eller pris eller eventuelle problemer relateret til ejendomsejerens tilbagetrækning fra transaktionen. Tilbud og meddelelser skal holdes fortrolige af Klienten og kun videregives til tredjeparter med Mæglerens skriftlige godkendelse. Hvis modtageren af Mæglerens tilbud allerede er bekendt med den tilbudte ejendom, skal de straks informere Mægleren skriftligt pr. e-mail eller anbefalet post.

EJENDOMSFORMIDLINGSAFTALE

Artikel 4

Ejendomsformidlingsaftalen (herefter: Aftalen) henviser til overførsel eller etablering af specifikke rettigheder til ejendom og/eller aktiver forbundet med ejendom. Mægleren, som mellemmand, er ansvarlig for at finde og forbinde med tredjeparts hovedmænd for at forhandle og afslutte den juridiske transaktion på vegne af Klienten. Klienten skal betale Mægleren en formidlingsprovision (herefter: Provision) hvis den juridiske transaktion fuldføres. Dette inkluderer afslutningen af en for-aftale, hvorved kontraherende parter accepterer at indgå en central kontrakt. Aftalen indgås skriftligt for en bestemt periode. Hvis de kontraherende parter har forskellige synspunkter på aftaleperioden, afsluttes Aftalen efter 12 måneder fra aftalens dato og kan forlænges flere gange ved gensidig aftale.

EKSKLUSIV FORMIDLING - EKSKLUSIV AFTALE

Artikel 5

Den eksklusive Formidlingsaftale forpligter Klienten til ikke at ansætte en anden mellemmand for det formidlede arbejde. Antag, at Klienten afslutter en juridisk transaktion uden for Mellemmanden under den eksklusive Formidlingsaftale, for hvilken Mellemmanden blev tildelt en formidlingsordre. I så fald skal Klienten betale Mellemmanden en Formidlingsprovision og eventuelle yderligere omkostninger, der opstår under formidlingen. Mægleren skal informere Klienten om de juridiske konsekvenser af eksklusivitetsklausulen, før den eksklusive formidlingskontrakt indgås. En kontrakt om eneklage indgået for en bestemt periode ophører, når den kontrakt, for hvilken den blev formidlet, er fuldført, eller når den aftalte periode udløber. Hvis den eksklusive Formidlingsaftale afsluttes af årsager specificeret i det foregående afsnit, skal Klienten kompensere Mægleren for de separat aftalte omkostninger, der er opstået. Antag, at Klienten afslutter en juridisk transaktion inden for 12 måneder efter den eksklusive Formidlingsaftale på grund af Mellemmandens handlinger. I så fald skal Klienten betale Mellemmandens gebyr i sin helhed, medmindre andet er aftalt.

OPHØR AF FORMIDLINGSAFTALE

Artikel 6

En formidlingskontrakt indgået for en bestemt periode vil afslutte ved udløbet af den aftalte periode, hvis den aftale, der var genstand for formidlingen, ikke blev afsluttet inden for den periode, eller hvis en af parterne afslutter kontrakten ved bestemmelserne i formidlingsaftalen. Hvis Klienten er forpligtet til at betale for omkostninger, der er påløbet af Mægleren, og dette blev udtrykkeligt aftalt, skal Klienten kompensere Mægleren for disse omkostninger. Bestillingsparten kan annullere formidlingen, hvis tilbagetrækningen ikke strider mod princippet om god tro. Bestillingsannulleringsproceduren bør ikke anvendes for at berøve mellemmanden for kompensation eller bevidst skade deres rettigheder. Antag, at i løbet af formidlingsaftalens varighed eller inden for 12 måneder efter dens ophør, Klienten indgår i en juridisk transaktion med en tredjepart, der blev introduceret til dem af Mægleren eller en anden Mægler. I så fald vil Klienten blive betragtet som at have handlet imod princippet om god tro og skal afvikle Formidlingsprovisionen.

FORMIDLERENS FORPLIGTELSER

Artikel 7

Ved formidling af en aftale om salg, leje eller udlejning af ejendom, er formidleren forpligtet til særligt at udføre følgende: levere dokumentation, der beviser ejerskab eller andre ubetingede rettigheder til den pågældende ejendom, udføre nødvendige handlinger for at præsentere ejendommen på markedet, annoncere ejendommen passende, og udføre alle andre aktiviteter aftalt i formidlingsaftalen, der overstiger den sædvanlige præsentation. Formidleren har ret til specielle, forudbestemte omkostninger. De skal muliggøre inspektion af ejendommen og formidle forhandlinger for at søge at afslutte en kontrakt, der specifikt er relateret til den ejendom, de forhandler, i forhold til den ejendom, eller med den virksomhed, de formidler for. Hvis kontraktens genstand er jord, skal de kontrollere jordens formål i henhold til reglerne om rumlig planlægning relateret til den jord. De skal informere Klienten om alle relevante forhold, de kender til, eller som de burde kende, og gøre Klienten bekendt med bestemmelserne i Loven om Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme (OG 108/17, 39/19).

Efter afslutning af salgskontrakten og med Klienten af ejendomserhververen, hvis den samme udtrykker interesse og uden ret til yderligere kompensation, forpligter Mægleren sig til at udføre en eller flere handlinger som følger:

 1. i samarbejde med juridiske bistandsudbydere;
 2. i tilfælde af virksomheder, der leverer forsyningsservice, registrere Klienten som en ny bruger af tjenesterne.

KLIENTENS FORPLIGTELSER

Artikel 8

Ved at indgå en Formidlingsaftale med Formidleren påtager Klienten sig følgende forpligtelser: give bevis for at opfylde forpligtelser over for tredjeparter og registrere eventuelle uregistrerede byrder på den ejendom, der er genstand for kontrakten, give Mægleren et energicertifikat for ejendommen, informere Mægleren om, hvorvidt ejendommen repræsenterer Klientens og deres ægtefælle/udenomsægteskabelige partners fælleseje, give Mægleren og en tredjepart interesseret i at afslutte den formidlede aftale al relevant information om den ønskede ejendom, hvilket inkluderer ejendommens beskrivelse og pris. Klienten skal skriftligt informere Mægleren om alle ændringer relateret til forretningen, for hvilken de har autoriseret mægleren, især dem relateret til ejendomsrettigheder. Samtidig med afslutningen af den juridiske transaktion skal Klienten betale formidlingsomkostningerne. Klienten er ikke forpligtet til at indgå forhandlinger om at afslutte en formidlingsaftale med en Tredjepart fundet af mægleren eller til at indgå en juridisk kontrakt. Dog vil Klienten være erstatningsansvarlig, hvis de ikke handler i god tro og skal godtgøre alle omkostninger, der er påløbet under formidlingen, hvilke gebyrer ikke må være mindre end 1/3 af det aftalte gebyr, men ikke større end det aftalte gebyr. Klienten vil være erstatningsansvarlig, hvis de handlede svigagtigt og undlod at give eller give urigtige oplysninger, der er relevante for formidlingsvirksomheden, for at fuldføre formidlingsvirksomheden. Skaden beregnes ved de omkostninger, som Formidleren har haft i den nævnte virksomhed, hvilket vil beløbe sig til mindst 1/2 af det aftalte gebyr.

MÆGLERGEbyr

Artikel 9

Aftalen bestemmer mæglergebyrets størrelse, som enten kan være en procentdel af ejendommens købspris eller et fast beløb. I tilfælde af en leje- eller udlejningsaftale er gebyret baseret på den månedlige husleje eller lejebeløb, undtagen for lejemål, der er længere end 60 måneder (5 år), hvor gebyret er mindst 150% af den månedlige husleje eller lejebeløb. Det aftalte mæglergebyr inkluderer alle handlinger i Artikel 7 i de Generelle Vilkår og Betingelser. Dog, for aktiviteter, der ikke er dækket af Artikel 7, men udføres efter kundens ønske, er den timelige mæglersats HRK 50 € (med ord: halvtreds euro). Hvis Mægleren udfører yderligere aktiviteter efter kundens ønske, som ikke er dækket af Artikel 7, skal kunden godtgøre Mægleren for mægler-timen og de påløbne udgifter. Forfaldsdatoen for mægler-timen og tilbagebetaling af omkostninger er 15 dage fra deres indtræden. Antag, at den juridiske transaktion indeholder en foreløbig kontrakt, hvor kunden og tredjeparten aftaler at afslutte hovedkontrakten for ejendommen, inklusive udbetaling og en del af købsprisen. I så fald er mæglergebyret forfaldent i to lige store dele: den første på dagen for udbetalingen og en del af den aftalte købspris, og den anden på dagen for afslutning af hovedkontrakten. Antag, at den juridiske transaktion indeholder en foreløbig kontrakt uden udbetaling eller aftalt købspris. I så fald er mæglergebyret forfaldent på dagen for afslutning af hovedkontrakten eller på dagen for udløb af den i forkontrakten specificerede frist for afslutning af hovedkontrakten. Hvis kunden eller tredjeparten trækker sig fra den formidlede transaktion, skal de stadig betale mæglingsgebyret som bestemt af denne artikel og den afsluttede formidlingsaftale. Kunden skal også betale gebyret, når de indgår en juridisk transaktion med en tredjepart bragt i kontakt af Mægleren og som opnår samme formål som den formidlede transaktion. Antag, at kunden indgår en juridisk transaktion anden end den formidlede, der opnår samme formål eller vedrører ejendommen genstand for formidling. I så fald skal de betale gebyret som per den Generelle Vilkår og Betingelser prisliste. Mægleren anses for at have sat kunden i kontakt med tredjeparten, hvis de direkte har vist kunden ejendommen, arrangeret et møde mellem kunden og tredjeparten, givet kunden tredjepartens e-mail-adresse eller informeret kunden om ejendommens placering. Mægleren har ret til kompensation inden for 12 måneder fra kontraktens ophør, hvis kunden indgår en juridisk transaktion med en tredjepart hovedsageligt på grund af Mæglerens handlinger før ophør. Hvis kunden trækker sig under afslutningen af den formidlede transaktion, efter at et acceptabelt tilbud er blevet fremlagt, skal de betale det aftalte gebyrbeløb. Kunden er også forpligtet til at betale gebyret, hvis den formidlede juridiske transaktionskontrakt indgås med enhver fysisk eller juridisk person, der er relateret til ægteskab, udenomsægteskabeligt eller familiemedlemskab eller ledelsesorganer eller på enhver anden måde med en tredjepart, uanset om den person deltog i forhandlingerne.

SLUTBESTEMMELSER

Artikel 10

Denne aftale er underlagt Lov om ejendomsmægling, Lov om Civile Forpligtelser og andre gældende juridiske reguleringer for sager, der ikke er eksplicit angivet i denne aftale. Disse generelle vilkår og betingelser trådte i kraft den 1. januar 2020. Eventuelle ændringer eller tilføjelser, der er i strid med disse Vilkår og Betingelser, er kun gyldige, hvis Mægleren accepterer dem skriftligt. I tilfælde af en individuel aftale med hovedparten, der afviger fra bestemmelserne i denne aftale, skal kravene i den separate aftale gælde. ALPHA LUXE GROUP d.o.o., repræsenteret af Robert Budimir, administrerende direktør.

PRISLISTE FOR EJENDOMSMÆGLERGEBYRER

 1. KØB OG SALG: Kommissionen beregnes som en procentdel af den samlede købs- eller salgspris, med den højeste kommission på 6% og den laveste på 4%.
 2. SALG: Kommissionen for mægling ved salg af ejendom (opkrævet fra sælgeren) er 2-4%, men mindst 1.000,00 euro. III. KØB: Kommissionen for mægling ved køb af ejendom (opkrævet fra køberen) er 2-3%, men mindst 1.000,00 euro. IV. BYTTE: Ved bytte af ejendom opkræves en kommission på 2-3% fra hver part involveret, beregnet ud fra værdien af den ejendom, hver part erhverver. V. LEJE OG UDLEJNING: Kommissionen opkræves som en procentdel af lejen og betales af begge parter.

Ved udlejning og lejning opkræves kommissionen fra udlejer og lejer, og procentdelen er baseret på den månedlige leje:

 • 100% minimum for lejemål eller lejekontrakter op til 11 måneder
 • 100% for lejemål eller lejekontrakter mellem 12 og 59 måneder
 • 150% minimum for lejemål eller lejekontrakter på 60 måneder (5 år) eller mere Merværdiafgift gælder for alle gebyrer.

Firmanavn: ALPHA LUXE GROUP d.o.o. za usluge Hovedkontor: Mate Vlašića 17, Poreč Registreret ved Handelsretten i Pazin, aktiekapital HRK 20.000,00, fuldt indbetalt.

MBS: 130092679, OIB: 69925939724 Transaktionskonti: IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, åbnet med Privredna Banka Zagreb dd, BIC/SWIFT: PBZGHR2X.

Ledelsesrådsmedlemmer: Robert Budimir, direktør (repræsenterer selskabet uafhængigt og individuelt). Disse priser er underlagt Lov om ejendomsmægling og andre gældende juridiske reguleringer.